Понеделник – Петък : 8:00 AM до 19:00 PM

Steko
  • ул. Черковна 84, ет.2
  • София, България, ПК 1505
  • +359896783173
  • +359898484927

За нас

СТРОИТЕЛНО-КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА БОЕЛ ЕООД

е създадена през 2008г., като основната дейност на дружеството е свързана с организиране и обслужване на строително-инвестиционни проекти от етапа на предпроектните проучвания до въвеждане на обектите в експлоатация, предоставяйки на клиентите си пакет от услуги от квалифицирани и опитни специалисти.

Предварителни проучвания

Предварителни проучвания

Консултация при стартиране на инвестиционни намерения – проучване, анализиране и предлагане на разнообразни проектни решения, търсене на оптимални решения на строителната задача с оглед на рентабилност, устойчивост, дизайн, пригодност и др.

Консултация при избор на строителен метод за изпълнение – цена, срок, дълговечност и др.

Консутация при утвърдени проектно решение и строителен метод за изготвяне на предварителна бюджетна стойност за обекта.

Възлагане и/или контрол на проектирането

Професионално управление във всички фази на проектиране, като се гарантира на клиента сигурността от постигане на оптимални проектни решения – технически, технологични и рентабилни.

Мониторинг във всички части на проектиране, като се следи за пълното съответсвие по всички специалности.

Възлагане и контрол на проектирането
Изготвяне на проектно-сметна документация

Изготвяне на проектно-сметна документация

Изготвяне на Количествени и Количествено-стойностни сметки, на база на съществуващи проекти по всички части.

Изготвяне на анализни цени.

Проверка, калкулация и анализ на офертни предложения за изпълнение на строителство.

Избор на изпълнител на строителството

Изготвяне на тръжна процедура за избор на изпълнител на проекта.

Съставяне на критерий за оценка при подбор на изпълнител.

Анализ на получените оферти.

Преговори за подписване на договор за изпълнение или даване на насоки при преговори, относно строителните предложения на потенциалните изпълнители.

Избор на изпълнител на строителството
Планиране на строителството

Планиране на строителството

Изготвяне на концепция за работа по даден обект, съгласно строителната технология.

Планиране на необходимите ресурси – материали и изделия, строителна техника и механизация и работна ръка.

Изготвяне на Предварителен план-график за изпълнение на строителството, Диаграма на работната ръка, График на механизацията.

Изготвяне на График на паричните потоци, съпътстващи изпълнението на строителството.

Изготвяне на обосновка на разходите за отпускане на банков кредит за обезпечаване на строителството.

Инвеститорски контрол при строителство

Контрол на изпълняваните строителните процеси, тяхната последователност и пригодност.

Контрол на влаганите материали и изделия.

Контрол за съответствие между проектните решения и изпълнението им на обекта.

Контрол и замерване на изпълнените количества строително-монтажни работи, годни за приемане и разплащане.

Проверка и контрол на строителната документация, съпътстваща строителсвото.

Инвеститорски контрол при строителство
Строително-консултантска къща БОЕЛ

Клиенти на „Строително-консултантска къща БОЕЛ“ ЕООД са проектантски дружества – за изготвяне на количесвени сметки по изготвени от тях проекти, строителни дружества – за изготвяне на технически предложения, графици, анализни цени и други, за участието им в тръжни процедури, както и физически лица, Общински служби и инвестиционни компании за цялостно организиране на проектиране и изграждане на обществени и жилищни сгради и съоръжения.